Interesujące publikacje medyczne | wydawnictwo@makmed.com.pl | 502-360-110

PROTOKOŁY W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – PRZEDSPRZEDAŻ

Francuskie Towarzystwo Anestezjologiczne MAPAR

Redakcja naukowa polskiego wydania Małgorzata Malec-Milewska, Magdalena Mierzewska-Schmidt, Piotr Nowakowski, Mariusz Piechota, Zbigniew Rybicki, Romuald Lango, Michał Gaca

Wyd. I polskie, tłum. z 14 wyd. oryginalnego, ponad 800 stron, format 12 × 22 cm, oprawa szyta, plastikowa lub zintegrowana

ISBN 978-83-945573-5-5

PRZEDSPRZEDAŻ

Książkę wyślemy w maju 2018 r.

220 zł 175 zł

ZAMÓW

SYTUACJE KRYTYCZNE► Nagłe zatrzymanie krążenia u dorosłego • Nagłe zatrzymanie krążenia u kobiety w ciąży • Nagłe zatrzymanie krążenia u dziecka • Zatorowość płucna i wstrząs • Wstrząs krwotoczny • Wstrząs anafilaktyczny • Wstrząs anafilaktyczny u dziecka • Skurcz oskrzeli u dorosłego • Skurcz oskrzeli u dziecka • Skurcz krtani u dziecka • Trudna intubacja • Trudna intubacja ustno-tchawicza u dziecka • Mydriaza (rozszerzenie źrenic) (u dorosłego i u dziecka) • Zatrucie środkami znieczulenia miejscowego • Hipertermia złośliwa

ZNIECZ. OGÓLNE► OCENA PRZEDOPER → Konsultacja anestezjologiczna • Badania przedoper • Przewidywana trudna intubacja • Ryzyko reakcji alergicznej • Premedykacja • Immunosupresja • Kortykosteroidy • Leczenie p/krzepliwe • β-blokery • Ocena układu krążenia • ZNIECZ. W SZCZ. SYT. KLIN.Zniecz. a: Choroba wieńcowa • Stymulator • Kardiomiopatia przerostowa • Niedomykalność aortalna • Stenoza • Niedomykalność mitralna • Kraniotomia • Niedowład połowiczy • Elektrowstrząsy • Choroba Parkinsona • Miastenia • Porfiria • Odcinek QT • Zespół Brugadów • Zespół WPW • Choroby rzadkie • Pełny żołądek • Cukrzyca • Marskość wątroby • HIV • Otyłość • Astma • Bezdech senny • Torakochir. • Nadciś. płucne • Przeszczepienie nerki i wątroby • Rakowiak • Guz chromochłonny • Inne guzy nadnerczy • Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy • Mastocytoza • Chemioterepia • Uzależnienie od opioidów • Choroby psych. • Podeszły wiek • Wczesna rehabilitacja poop. • PRZETACZANIE PREPARATÓW KRWIOPOCHODNYCH I HEMOSTAZA → Strategia i odwracanie działania • Kwas traneksamowy • Leki p/płytkowe • Zapobieganie ŻChZZ • Antag. wit. K • Heparyny • Doustne leki p/krzepliwe • HIT • Hemofilia • Choroba von Willebranda • CT • APTT • Zespoły krwotoczne • Tromboelastografia TEG, ROTEM • TECHNIKI I LEKI STOSOWANE W ANESTEZJOLOGII → Check-lista • Okołoop. EKG • Zab. przewodzenia • Bradykardia • Tachykardia • Kapnografia • Główne leki stosowane w zniecz • Leki odwracające działanie leków stosowanych w zniecz • Halogenowe środki wziewne • TIVA • Zniecz. wziewne • Barwniki stosowane w zniecz • BIS • Zwiotczenie • Odpowiedź hemod. na płynoterapię • Doppler • Ocena pojemności minutowej serca metodą termodylucji przezpłucnej i analizy konturu fali tętna • Ocena echokardio. hemodynamiki • Cewnikowanie t. płucnej • Optymalizacja hemod. pacjenta w okresie okołoop. • Wypełnienie łożyska nacz. • Żywienie • Dostęp nacz. pod kontrolą USG • Zniecz. do: Laparoskopii • Operacji laryngologicznych z użyciem lasera CO2 • Trudna intubacja: algorytm post. • Wideolaryngoskopy • Przyrządy nadgłośniowe do udrożnienia dróg oddech • Intubacja przez nos za pomocą fiberoskopu • Zniecz: Do laparoskopii • Do operacji laryngologicznych z użyciem lasera CO2 • Z wyłączeniem jednego płuca • Do badania RM • A chir. amb. • Went. JET • Zmod. skala Aldreta • Kryteria wypisu z POP • POWIKŁANIA → Nudności i wymioty poop. • Nadciś. tętnicze w okresie poop. • Reakcje alergiczne typu natychmiastowego • Skurcz oskrzeli w trakcie zniecz • Hipertermia złośliwa • Reakcje poprzetoczeniowe • OKOŁOOP. PROFIL. ANTYBIOT. I ANTYBIOTYKIProfil. antybiot. w: Zapaleniu wsierdzia • Ortopedii i traumatologii • Neurochir. • Okulistyce • Kardiochir. i chir. nacz. • Chir. plastycznej i rekonstrukcyjnej • Chir. bariatrycznej • Laryngologii, stomatologii i chir. szczękowo-twarzowej • Ginekologii i położnictwie • Urologii • Chir. ogólnej • Endoskopii PP • Chir. dziecięcej • Dawkowanie antybiotyków

ZNIECZ. REGIONALNE I MIEJSCOWE► ZASADY OGÓLNE → Bezpieczeństwo • Dawkowanie • Mieszaniny • Klonidyna, adrenalina, kortykosteroidy • Toksyczność • Leki p/krzepliwe • Post. aseptyczne • BLOKADY CENTRALNE → USG • Metamery • Zniecz: Podpajęcz. • Podpajęcz. ciągłe • Zewnątrzoponowe • Zewnątrzoponowe ciągłe • Powikłania • Łączone zniecz. podpajęcz. i zewnątrzoponowe • Dostawowe • Regionalne w chir. amb. • Dawka testowa • Łata z krwi • Zewnątrzoponowa stymulacja rdzenia kręgowego • Analgezja ciągła przez cewnik • Nadzór po zniecz • Kryteria wypisu • BLOKADY W OBRĘBIE TUŁOWIAZniecz: tułowia w zależności od linii cięcia chir. • Do operacji piersi • Do laparoskopii • Nasiękowe okołootrzewnowe przez cewnik • Blokada: Przykręgowa piersiowa • Ściany jamy brzusznej • N. sromowego • TAP blok • BLOKADY OBWODOWE KONCZYNY GÓRNEJ → Dermatomy, miotomy i sklerotomy • Wybór strategii • Blokady: Splotu ramiennego • Nn. unerwiających kończyny • Obszary czuciowe skóry dłoni • Blokada: N. mięśniowo-skórnego • N. promieniowego • N. pośrodkowego • N. łokciowego • Zniecz. palców • Odcinkowe zniecz. dożylne • BLOKADY OBWODOWE KOŃCZYN DOLNYCH → Dermatomy, miotomy i sklerotomy • Wybór metody • Splot lędźwiowo-krzyżowy: budowa • Blokada: S. lędźwiowego • N. kulszowego • Przedziału powięzi biodrowej • N. udowego • Kanału przywodzicieli • N. skórnego bocznego uda • N. zasłonowego z dostępu pachwinowego • Okołokostkowa • BLOKADY SZYI I TWARZY → Wybór metody • N. trójdzielny • Blokada: Pozagałkowa • N. bródkowego • N. podoczodołowego • N. czołowego • N. szczękowego • N. żuchwowego • Splotu szyjnego powierzchownego • Nerwowa skóry owłosionej głowy • Małżowiny usznej

ZNIECZ. W POŁOŻNICTWIE► ZASADY OGÓLNE → Fizjologia ciąży • Premedykacja i post. przedoper • Układ krwionośny i krzepnięcia w trakcie ciąży • ZNIECZ ‒ LECZENIE BÓLUZniecz. do: Zabiegów nie związanych z ciążą w trakcie ciąży • Cięcia cesarskiego • Przerwania ciąży • Leczenie p/bólowe i zniecz. zewnątrzoponowe i inne metody zniecz. porodu • POWIKŁANIA → Zab. neurologiczne • Krwotok • Bóle głowy • Ciężkie nadciś. indukowane ciążą • Niedokrwistość • Małopłytkowość • Mikroangiopatie, zmiany zakrzepowo-zatorowe • Sepsa i antybiot. • Zab. krąż-oddech • Zator płynem owodniowym • INNE → Hiperstymulacja jajników • Anemia sierpowata • Hipnoza

INTENSYWNA TERAPIA► URAZY → Post. szpitalne w urazach wielonarz. • Wstrząs krwotoczne • Uraz rdzenia • Urazy czaszk-mózgowe • ZAKAŻENIA → Zasady mikrobiologii i antybiot. • Antybiogram • Wrażliwość bakterii • Kolonizacja • Patogeny alarmowe • Rzekomobłoniaste zapalenie jelit • Wstrząs septyczny • Profil. tężca • Splenektomia • Martwicze zapalenia powięzi • Poop. zakaż. kości i stawów • Zakaż. i kolonizacja dróg moczowych • Podejrzenie zakaż. cewnika centralnego • Inwazyjna kandydoza • Inne zakaż. grzybicze • KRĄŻENIE → Zatrzymanie krążenia • OZW • Wstrząs kardio • Stymulacja serca • Tamponada serca • Leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia • UKŁAD ODDECHOWY → Drzewo oskrzelowe: obrazy RTG i fiberosk • Hipoksemia • Went. mechaniczna • ARDS • ECMO • Ciężkie PZP • VALI • Stan astmatyczny • Ciężka zatorowość płucna • USG płuc • Drenaż opłucnej • NEUROLOGIA → Płyn mózgowo-rdzeniowy, nakłucie lędźwiowe • Ciśn. śródczaszk • Oksymetria mózgowa • Ciśn. parcjalne tlenu w mózgu • Saturacja mieszanej krwi żylnej • Przezczaszk. Doppler • Post. w ostrym nadciśn. śródczaszk • Ter. osmotyczna • Profil. p/drgawkowa • Stan drgawkowy • Udar mózgu • Pęknięcie tętniaka tt. mózgowych • Zespół oponowy • Ropień mózgu • Bakteryjne ZOMR • Śmierć mózgu, pobieranie narządów i tkanek • Odruchy z pnia mózgu • POKARMOWY → Zakaż. wewnątrzbrzuszne • OZT • Krwawienie z g. odcinka PP • Powikłania marskości wątroby • Zespół cieśni brzusznej • Ostra pseudoniedrożność okrężnicy • Przetoki PP • Skład soków trawiennych • Żywienie w IT • GOSP. WODNO-ELEKTROLITOWA → Zab. równowagi kwasowo-zasadowej • Moczówka prosta pochodzenia centralnego • Hipo- i hiper- Na+ • K+ • Ca2+ • P • Mg2+ • Ostra niewyd. nerek i protekcja nerek • CTNZ • Plazmafereza • Rabdomioliza • TURP • Kwasica ketonowa • Hiperglikemia hiperosmolarna • Ostra niewyd. nadnerczy • INNE SYT. KLIN. → Transport pacjenta w ciężkim stanie • Sedacja w IT • Zespół abstynencji • Skala CIWA-AR • Delirium • Zespoły toksyczne i antidota • Oparzenia

LECZENIE BÓLU► ZASADY OGÓLNE → Skale oceny bólu i sedacji • LEKI → Klasyfikacja WHO • LP nieopioidowe • NLPZ • Nefopam • Przeliczanie dawek • Konwersja • Morfina • Leki zapob. nadwrażliwości bólowej • Podtlenek azotu • EMLA • Analgezja w okresie poop. • TECHNIKI → Zniecz. zewnątrzoponowe • Urazy kl. piers • Ból: Przewlekły • Przewlekły po zabiegach chir. • W niew. nerek i wątroby • U chorych z przewlekłą niew. oddech • Porty nacz.

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA DZIECIĘCA► PRZYGOTOWANIE PRZEDOPER → Konsultacja przedoper • Ocena stanu zdrowia przed zniecz • Antybiotykoterapia • DOSTĘP NACZ. I ODMIENNOŚCI U DZIECI → Odmienności fizjologiczne i anatomiczne • Ex-wcześniak w 1. r.ż. • Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa • Dostęp centralny • Dostęp centralny przez ż. pępkową • Protokół odróżnienia zatkanego cewnika centralnego • Dostęp doszpikowy • ZNIECZ. OGÓLNE → Wyposażenie stanowiska • Monitorowanie • Leki zniecz • Rozcieńczanie • Intubacja • Przyrządy nadgłośniowe do udrożnienia dróg oddech • Okołoop. zapotrzebowanie płynowe • Krystaloidy • Preparaty krwiopochodne • Zatrzymanie krążenia • Kurcz głośni/skurcz oskrzeli • Zniecz. dziecka z nieżytem nosa • Wstrząs anafilaktyczny • Hipertermia złośliwa • Wsparcie oddech. podczas indukcji wziewnej • ZNIECZ. REGIONALNE → Środki miejscowo-zniecz • Zniecz: Krzyżowe • Zewnątrzoponowe w odcinku lędźwiowym • Podpajęcz • Łata z krwi • Morfina podawana podpajęcz • Blokady: Obwodowe • Nn. unerwiających twarz • Prącia • TAP • Nn. biodrowo-pachwinowego i biodrowo-podbrzusznego • N. sromowego • Splotów i nn. kończyny górnej i dolnej • ZNIECZ. W CHIR. I LARYNGOLOGIIZniecz: Do pylorostenozy • Do wgłobienia jelit • W chir. onkol. • Do usunięcia migdałków • Atrezja dróg żółc • Noworodek z przepukliną przeponową • Atrezja przełyku • Wytrzewienia i przepuklina sznura pępowinowego • Wady odbytu • Niedrożność u noworodków • Zamknięcie chir. przewodu tętniczego • POST. W OKRESIE POOP. → Leczenie bólu • Ocena bólu • Morfina • Analgezja do zabiegów o niewielkim natężeniu bólu • Heparyny • Nudności i wymioty • Żywienie dojelitowe • Żywienie pozajelitowe • OSTRE STANY → Zakaż. wewnątrzmaciczne • Resuscytacja noworodka na sali porodowej • Hipotensja • Nadciśn. tętnicze • Kwasica metab. • Hipo- i hiper- Na+ • K+ • Ca2+ • P • Mg2+ • Ostre odwodnienie u niemowlęcia • Żółtaczka noworodka • Drgawki • Zab. oddychania • Ciężka sepsa – wstrząs septyczny • Leki stosowane w stanach nagłych