Interesujące publikacje medyczne | wydawnictwo@makmed.com.pl | 502-360-110

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PRAKTYKI PIELĘGNIARSKIEJ ICNP®

Praca zbiorowa, tłumaczenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

98 zł

ZAMÓW

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN) powstała w 1899 roku i zrzesza większość pielęgniarskich organizacji narodowych (ponad 130). Jest jedną z najstarszych organizacji branżowych na świecie w ogóle. Główne zadania ICN to reprezentowanie pielęgniarstwa, rozwój tej profesji i wpływanie na politykę zdrowotną na płaszczyźnie światowej. Dbając zarówno o dobro pielęgniarek, jak i ich pacjentów, ICN współpracuje m.in. z WHO, OECD i UE w zakresie podniesienia jakości opieki zdrowotnej. Uczestniczy w wydawaniu kwartalnika International Nursing Review. Od połowy lat 80. XX wieku prowadzi program rozwoju terminologii pielęgniarskiej ICNP®.
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP) jest narodowym stowarzyszeniem zawodowym, jak również towarzystwem naukowym. Powstało w 1957 roku, ale jest kontynuatorem tradycji przedwojennego Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych. Celem PTP jest popularyzowanie osiągnięć naukowych w zakresie pielęgniarstwa i nauk pokrewnych oraz kształtowanie postaw etycznych członków towarzystwa, wspieranie zawodowego i naukowego rozwoju pielęgniarek i położnych, prowadzenie badań naukowych i wdrażanie ich wyników do praktyki pielęgniarskiej, a także współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami i organizacjami naukowymi w kraju i za granicą. PTP jest członkiem ICN od 1925 roku (wówczas jako PSPZ). Współpracuje również z European Federation of Nurses Associations (EFN), WHO, Workgroup of European Nurses Researchers (WENR) i wieloma innymi partnerami zagranicznymi i krajowymi, m.in. z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych. PTP uzyskał od ICN prawa do wydania polskiej wersji ICNP®.
Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® jest międzynarodowym standardem dla terminologii pielęgniarstwa i stanowi integralną część globalnej infrastruktury informacyjnej opieki zdrowotnej, praktyki i polityki zdrowotnej, a jej nadrzędnym celem jest poprawa opieki zdrowotnej na całym świecie.
Niniejsza książka jest adresowana przede wszystkim do pielęgniarek praktyków. Ideą zarówno autorów, redaktorów jak i wydawcy jest, aby publikacja pomagała pielęgniarkom i położnym w opisie praktyki zawodu, który wykonują, tzn. świadczeń realizowanych w codziennej praktyce, jak również w wycenie podejmowanych działań i ocenie ich wykonania dla poprawy wyników leczenia tych, dla których te zawody pełnią rolę służebną. Publikacja adresowana jest również do osób zajmujących się w pielęgniarstwie zarządzaniem (konsultanci w dziedzinie pielęgniarstwa, dyrektorzy ds. pielęgniarstwa, pielęgniarki naczelne i oddziałowe) i dydaktyką (samodzielni pracownicy naukowi, wykładowcy na kursach i specjalizacjach, autorzy publikacji zawodowych).