PROCEDURA WYDAWNICZA

Wstępne zgłoszenie monografii lub publikacji pod redakcją naukową do wydania powinno zawierać:

  1. Proponowany tytuł publikacji.
  2. Szczegółowy spis rozdziałów z każdorazowym podaniem ich autorstwa oraz schematu metodologicznego.
  3. Prognozowaną objętość tekstu każdego rozdziału, wyrażoną liczbą odpowiadającą ilości znaków ze spacjami, oraz ilość tabel, wykresów i zdjęć.
  4. Przewidywany termin zakończenia całości prac nad tekstem publikacji.
  5. Listę czterech potencjalnych recenzentów.

Zgłoszenia należy dokonać na adres mailowy: wydawnictwo@makmed.com.pl

Wskazane jest również podanie numeru telefonu Autora.

Wydawnictwo Makmed w ciągu najpóźniej 28 dni od momentu otrzymania zgłoszenia poinformuje Autorów o swojej decyzji odnośnie do kontynuowania pracy nad publikacją.

Propozycja podpisania przedwstępnej umowy wydawniczej zostanie przesłana Autorom w wypadku pozytywnej decyzji o kontynuowaniu pracy nad publikacją.

Po podpisaniu umowy przedwstępnej następuje etap kompletowania docelowego materiału autorskiego, a następnie ma miejsce wstępna weryfikacja przez redaktora wydawniczego. Skierowanie całości materiału do recenzji naukowej ma na celu ocenę treści, wskazanie uchybień, sformułowanie uwag dla Autora i jasnej sugestii dla Wydawnictwa Makmed, czy praca powinna zostać opublikowana.

W wypadku pozytywnej recenzji Wydawnictwo Makmed podpisuje z Autorami ostateczną umowę wydawniczą, w której ‒ zgodnie z najlepszą wiedzą i dostępnymi zasobami ‒ podejmuje decyzję o sposobie i terminie wydania, nakładzie wersji drukowanej i możliwych drogach upowszechniania treści publikacji, w szczególności o skierowaniu jej do odpowiednich baz zasobów naukowych lub baz indeksacyjnych.

RECENZJA

Przy wyborze recenzenta Wydawnictwo Makmed kieruje się najściślejszą zgodnością specjalisty z danej dyscypliny naukowej, posiadającego co najmniej stopień doktora habilitowanego. Przy wyborze recenzenta Wydawnictwo Makmed może również skorzystać z listy potencjalnych recenzentów wskazanych przez Autora we wstępnym zgłoszeniu publikacji.

Przed przystąpieniem do oceny materiału autorskiego recenzent składa oświadczenie o braku konfliktu interesów, dotyczącego w szczególności: bezpośrednich relacji osobistych z Autorem (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacji podległości zawodowej z Autorem, bezpośredniej współpracy naukowej z Autorem.

Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznaczną rekomendacją do publikacji lub do jej odrzucenia. W recenzji kładziony jest nacisk na poziom merytoryczny, oryginalność stawianych tez i zasadność podejmowanych badań, metodologię, poprawność formułowanych wniosków i sposób ich prezentacji. Recenzja powinna być sprawiedliwa, obiektywna, rzetelna, konstruktywna, zgodna z posiadaną wiedzą, jak również wykonana terminowo. Recenzent jest zobowiązany do ujawnienia ewentualnych plagiatów, podejrzeń o plagiat lub zbędną (zduplikowaną) publikację, a także uchybień w przytaczaniu danych (manipulacji danymi). Recenzent jest zobowiązany do niewykorzystywania wiedzy na temat recenzowanej pracy przed jej publikacją.

W wypadku niekorzystnej pierwszej recenzji Wydawnictwo Makmed zwraca się z prośbą o dokonanie recenzji do innej osoby, która spełnia kryteria, jakie wymagane są od recenzenta. W sytuacji, gdy kolejne recenzje są negatywne, Wydawnictwo Makmed zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisanej ostatecznej umowy wydawniczej, bez żadnych konsekwencji, w terminie jednego roku od daty jej podpisania. Wydawnictwo Makmed zobowiązuje się do każdorazowego przedstawienia recenzji i możliwość ustosunkowania się Autora do niej na piśmie, zapewniając drogę odwoławczą poprzez przedstawienie jej na spotkaniu Rady Wydawniczej.

Przekazanie materiału autorskiego po uprzednim zweryfikowaniu według zaleceń Recenzenta, kończy etap kwalifikowania publikacji do wydania i rozpoczyna fazę produkcji.